English | Norsk | Español

Hvem

Vi er en spesialisert talent løsningsleverandør som søker og arbeider aktivt iblant og med de beste aktørene; kunder, kandidater, leverandører og partnere. Vårt team jobber globalt både gjennom direkte møter med kandidater og ved aktivitet på nettbaserte møteplasser og sosiale medier.

Hva

Yapril AS opererer på B2B markedet i to segmenter:

  1. Med de regionale aktørene på Sunnmøre der vi tar på oss oppdrag med å levere: Styremedlemmer, toppledere og mellomledere.
  2. Med de regionale (Sunnmøre), nasjonale(Norge) og internasjonale aktørene som opptrer på det norske markedet tar vi på oss oppdrag med å levere tyngre spesialister og ledere/mellomledere.

Hvordan

Våre team er ledet av Management Consultants som jobber tett med kunden. Hvert prosjekt blir gjennomført ved våre testede prosesser og metoder, og støttes av digitale søks spesialister og sosiale media analytikere, både for identifisering av kandidater, og i utvalgs fasen.

Vår virksomhet er bygget på profesjonalitet og høflighet overfor alle interessenter, og for Yapril er hver prosess unik med hensyn til kundens `s behov.

For mer informasjon om Yapril AS vennligst kontakt Andrea Lothe eller Espen Sundgot for en presentasjon.

Kontakt
&nsbp;

Founder / Management Consultant

Espen Sundgot


Tlf. +47 913 85 786
espen.sundgot@yapril.no


Overordnet ansvarlig for markedsarbeid og salg for alle tjenester levert av Yapril. Ansvarlig for prosjektgjennomføring i segment 1.

Product Manager

Andrea Lothe

Tlf. +47 976 39 145
andrea.lothe@yapril.no


Overordnet ansvar for levering av alle tjenester i segment 2.

Non Executive Director – Chairman

Trond Aasestrand

Tlf. +47 922 47 822
trond.aasestrand@yapril.no


Scout and Researcher Social Media

Victor Gabriel Chirinos

Tlf. +47 924 85786 / +58 414 111 51 56
victor.gabriel.chirinos@yapril.com


Førstelinje kontakt med alle internasjonale spesialister. Bistår Management Consultants og kunder i prosjektgjennomføring.

Reaserch and Analyzes

Sergio Alvarez

Tlf. +58 414 206 4030
sergio.alvarez@yapril.com


Støtteanalyser for Management Consultant og kunder.

Hjem

Partners:
IT Operations, Maintenance & Security
Jan-Erik Løken, FRONT it
Tlf. +47 992 47 870
jan.erik@frontit.no

Send gjerne generell CV til:
candidates@yapril.no

Who

We are a specialized talent solutions provider searching and working actively among and with the best players, - clients, candidates, suppliers and partners. Our team work globally both in presence and in the digital playgrounds and social medias.

What

Yapril AS operates on B2B market in two segments:

  1. With the regional players (Sunnmøre) delivering the following assignments: Board of Directors, Executive and General Management.
  2. With the regional (Sunnmøre), national (Norway) and international players acting on the Norwegian market delivering the following assignments: special areas of expertise, Executive and General management.

How

Our teams are lead by Management Consultants who work close with the client. Each project is run through our tested processes and methods, and supported by digital search specialist and social media analyst, for both identifying candidates and in the selection phase.

Our business is built on professionalism and courtesy towards all stakeholders, and for Yapril every process is unique regarding the client`s needs.

For more information about Yapril AS please contact Andrea Lothe or Espen Sundgot for a presentation.

Contact
&nsbp;

Founder / Management Consultant

Espen Sundgot


Tlf. +47 913 85 786
espen.sundgot@yapril.no


Overall responsible for market & sales for all services by Yapril. Responsible for project execution in segment 1.

Product Manager

Andrea Lothe

Tlf. +47 976 39 145
andrea.lothe@yapril.no


Overall responsible for segment 2 of our market.

Non Executive Director – Chairman

Trond Aasestrand

Tlf. +47 922 47 822
trond.aasestrand@yapril.no


Scout and Researcher Social Media

Victor Gabriel Chirinos

Tlf. +47 924 85786 / +58 414 111 51 56
victor.gabriel.chirinos@yapril.com


First line of contact with international specialists. Serves Management Consultants and clients in project execution.

Reaserch and Analyzes

Sergio Alvarez

Tlf. +58 414 206 4030
sergio.alvarez@yapril.com


Complementary analysis for Management Consultants and clients.

Home

Partners:
IT Operations, Maintenance & Security
Jan-Erik Løken, FRONT it
Tlf. +47 992 47 870
jan.erik@frontit.no

For first contact with us please forward CV to:
candidates@yapril.no

Quien

Somos un equipo especializado en proveer soluciones de talento por medio de la búsqueda y trabajo activo entre los mejores del mercado, tanto clientes como candidatos, proveedores y asociados. Nuestro equipo trabaja con presencia global en el mundo digital y el de los medios sociales.

Que

Yapril AS opera en un mercado B2B (Negocio a Negocio) en dos segmentos:

  1. Con los participantes en el mercado regional (Sunnmøre) encontrando candidatos para las siguientes posiciones: Junta Directiva, Ejecutivos y Gerencia General.
  2. Con el mercado regional (Sunnmøre), Nacional (Noruega) e internacional que se encuentre participando dentro del mercado Noruego encontrando candidatos para las siguientes posiciones: Áreas de Conocimientos Especiales, Ejecutivos, Gerencia General.

Como

Nuestros equipos están liderados por Consultores Gerenciales que trabajan cercanamente con nuestros clientes. Cada proyecto es realizado con métodos y procesos comprobados, apoyados además por un especialista en búsqueda digital y un analista de medios sociales, ambos identificando candidatos y también en la fase de selección.

Nuestro negocio ha sido construido en profesionalismo y cortesía con todos los implicados en nuestros procesos, para Yapril cada proceso es único y adaptado a las necesidades de nuestros clientes.

Para mas información sobre Yapril AS por favor contacte a Andrea Lothe o a Espen Sundgot para una presentación.

Contacto
&nsbp;

Consultor Gerencial

Espen Sundgot


Tlf. +47 913 85 786
espen.sundgot@yapril.no


Responsable de las ventas y el mercado para todos los servicios de Yapril AS. Responsable de la ejecución de proyectos para el Segmento 1.

Product Manager

Andrea Lothe

Tlf. +47 976 39 145
andrea.lothe@yapril.no


Responsable general del Segmento 2 de nuestro mercado.

Non Executive Director – Chairman

Trond Aasestrand

Tlf. +47 922 47 822
trond.aasestrand@yapril.no


Investigación Digital y Análisis de Medios

Victor Gabriel Chirinos

Tlf. +47 924 85786 / +58 414 111 51 56
victor.gabriel.chirinos@yapril.com


Primer contacto con especialistas internacionales. Asiste a los Consultores Gerenciales y a los clientes en la ejecución de los proyectos.

Reaserch and Analyzes

Sergio Alvarez

Tlf. +58 414 206 4030
sergio.alvarez@yapril.com


Análisis complementario para los Consultores Gerencial y Clientes.

Casa

Asociados:
IT Operations, Mantenimiento & Seguridad
Jan-Erik Løken, FRONT it
Tlf. +47 992 47 870
jan.erik@frontit.no

Para primer contacto envíenos su CV a:
candidates@yapril.no